ویژگی های طراحی اپلیکیشن
طراحی سایت طراحی وب سایت مراحل طراحی اپلیکیشن:
1. بررسی و تجزیه و تحلیل نیازهای مشتری نونگار
2. ارایه طرح اولیه بر مبنای کلیات و جزییات به دست آمده (sketch)
3. طراحی...