آپدیت جدید tornado
https://s3.amazonaws.com/ainol/Tornados+0619.zip
تغییرات:
1-مدیریت بهتر باطری و بهینه سازی درایور تاچ
2-حل شدن مشگل wifiدر زمان وصل شدن