شماره حساب هایی که میتوانید جهت واریز وجه از آنها استفاده نمایید عبارتند از:
شماره کارت ملی: 6037991327231530
شماره حساب ملی: 0339515826007
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR83 0170 0000 0033 9515 8260 07

انتقال کارت به کارت انلاین بانک ملی

شماره کارت تجارت: 6273533130429910
شماره حساب تجارت: 4472593299
بنام: رامین دادخواه


شماره شبا : IR090180000000004472593299

انتقال کارت به کارت انلاین بانک تجارت


شماره کارت کشاورزی: 6037701201662159
شماره حساب کشاورزی: 472150298
بنام : رامین دادخواه


انتقال کارت به کارت انلاین بانک کشاورزی
در صورت امکان به ملی یا تجارت واریز نمایید .*** بزودی درگاه پرداخت بانک ملی جهت رفاه حال مشتریان اضافه خواهد شد.